Tuloslaskelma ja tase

Tuloslaskelma ja tase, mitä ne kertovat sinulle?

Tuloslaskelma kertoo yrityksen tilanteen yhtenä päivänä, tilinpäätöspäivänä. Tilinpäätös tehdään suoriteperusteisesti, jolloin kaikki päättyneeseen tilikauten liittyvät tuotot ja kulut kirjataan kirjanpidossa joko veloiksi tai saamisiksi.

Tuloslaskelma kertoo sinulle yrityksesi kannattavuuslaskelman tietyltä ajalta. Liikevaihtoon lasketaan tilikauden aikana asiakkailta laskutettu myynnin arvo vähennettynä arvonlisäverolla ja annetuilla alennuksilla.

Tuloslaskelmassa esitetään myös tilikauden kulut, rahoituskulut ja -tuotot, tilinpäätössiirrot ja poistot sekä tuloverot. Tuloslaskelmalta näet tilikauden tuloksen, mutta näet siitä myös myyntikatteen ja vertailun edelliseen vuoteen, mikäli kyseessä ei ole yrityksesi ensimmäinen tilikausi. Tilinpäätöksestä saadaan erilaisia tunnuslukuja yrityksen käyttöön. Voidaan seurata ostojen suhdetta liikevaihtoon ja henkilöstökulujen osuutta. Liikevoitosta näet, onko toiminta kannattavaa, ostojen ja henkilöstökulujen määrästä näet, onko tuote hinnoiteltu oikein.

Tase

Taseesta näet yrityksen taloudellisen tilan tilinpäätöspäivänä. Vastaavaa -puolella on yrityksen varat ja vastattavaa puolella on yrityksen velat. Taseen vastaavaa puoli jaetaan pysyviin ja vaihtuviin vastaaviin. Vastattavaa puoli koostuu yrityksen omasta ja vieraasta pääomasta.

Vastaavaa puolella vaihtuvat vastaavat muodostuvat myyntisaamisista, rahoista ja pankkisaamisista sekä vaihto-omaisuudesta eli siitä, mitä inventaariossa on todettu varastossa olevan. Pysyviä vastaavia ovat yrityksen liikearvo, koneet ja kalusto, sijoitukset sekä rakennukset. Vastattavaa -puolella omaa pääomaa ovat osakepääoma, svop-rahasto, edellisten tilikausien ja juuri päättyneen tilikauden voitto tai tappio. Vieras pääoma muodostuu yrityksen ottamista lainoista, ostoveloista ja muista veloista.

Kirjanpitolaki edellyttää, että tilipäätös laaditaan osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä, osuuskunnassa, säätiössä ja yhdistyksessä. Toiminimiyrittäjän ei ole pakko laatia varsinaista tilinpäätöstä, jos tilikausi on kalenterivuosi, taseen loppusumma alle 350 000 euroa ja liikevaihto alle 700 000 euroa.

Tuloslaskelma ja tase kertovat siis paljon yrityksen tilasta, ja niiden molempien pohjalta voidaan laskea erilaisia tunnuslukuja yrityksen tilasta. Yrityksiä on erilaisia, on palveluyrityksiä, joilla ei ole taseessa paljon muuta, kuin edellisten tilikausien ja päättyneen tilikauden voitot ja tappiot. Sitten on tuotteita valmistavia yrityksiä ja yrityksiä, jotka tarvitsevat palvelun tuottamiseen erilaisia koneita ja kalustoa.

Tilinpäätös on tärkeä yrittäjälle itselleen sen vuoksi, että hän saa säännöllisesti tietoa, millaista tulosta yritys on tuottanut. Sen lisäksi tilinpäätöstä tarvitaan verohallinnolle ja erilaisille yhteistyötahoille, esim. pankille lainaa haettaessa. Tilinpäätöksen tulee kertoa yrityksen toiminnasta oikeat ja riittävät tiedot, eikä tuloslaskelma ja tase pelkästään riitä sitä kertomaan. Lisäksi tehdään myös liitetiedot. 

Mikroyrityksen, pienyrityksen ja ison yrityksen liitetiedoissa on eroa niiden laajuudessa. Kirjanpitäjäsi osaa kertoa, mitä ovat riittävät liitetiedot tilinpäätöksessä. Kirjanpitäjän kanssa kannattaa pitää tilinpäätöspalaveri, jossa voit saada kirjanpitäjältäsi arvokasta tietoa hinnoittelusta, sekä opit ymmärtämään sitä, mitä tilinpäätös sinulle kertoo.